Fara í efni

Íþrótta- og lýðheilsubraut (Staðfestingarnúmer 93)

Íþrótta- og lýðheilsubraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna þekkingu á sviði íþrótta- og heilsufræða. Auk kjarnagreina er lögð áhersla á fjölbreyttar íþróttagreinar, íþróttafræði, starfsþjálfun, stjórnun, ásamt tölfræði. Brautin er góður undirbúningur fyrir háskólanám m.a. í lýðheilsufræð, heilbrigðisgreinum, þjálffræði, tómstundafræði og skyldum greinum.

Forkröfur

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.

Skipulag

Íþrótta- og lýðheilsubraut er í bland bókleg og verkleg braut og kennsla fer fram bæði innan skólans og utan. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, byggja m.a. á leiðsagnarmati og miðast við að allir nemendur eigi kost á að nýta hæfileika sína og fá endurgjöf á verkefni sín. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og vinnusemi nemenda. Námssamfélagið gengur út á samvinnu kennara og nemenda sem skapar jákvætt og uppbyggilegt umhverfi til náms og starfa.

Námsmat

Lögð er áhersla á leiðsagnarmat og símat sem gefur nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og metur vinnuframlag þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Námsmat er fjölbreytt og aðferðir taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum, námsmarkmiðum og hæfni nemenda. Námsmat á brautinni er fólgið í símati og lokaprófi eða eingöngu símati. Nánari tilhögun námsmats s.s. skiladagar verkefna og vægi kemur fram í námsmatsreglum skólans.

Reglur um námsframvindu

Námi á íþrótta- og lýðheilsubraut lýkur með stúdentsprófi. Brautin er 200 einingar og útskrifast nemendur með hæfni á 3. þrepi. Námstími er 3 – 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á 3 árum þarf hann að ljúka 67 einingum að jafnaði á ári. Til að standast námsmat í áfanga og fá heimild til að hefja nám í eftirfarandi áfanga þarf lágmarkseinkunnina 5. Reglur um námsframvindu eru birtar í skólanámskrá. Við námslok skal fjöldi eininga á 1. þrepi vera 17 – 33% , á 2. þrepi 33 – 50% og á 3. þrepi 17 – 33%. Nemanda er heimilt að útskrifast með allt að 10% eininga á 4. þrepi.

Hæfnisviðmið

 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • sýna frumkvæði og takast á við ólík verkefni innan skólans sem utan
 • vera virkur þátttakandi í skólastarfinu og lýðræðissamfélagi
 • tileinka sér víðsýni, gagnrýna hugsun og samkennd
 • búa yfir öflugri siðferðisvitund og ábyrgðarkennd
 • beita skapandi og lausnamiðaðri hugsun við nám og störf
 • lesa heimildir og rannsóknargögn á gagnrýninn hátt
 • taka þátt í rökræðum og upplýstri umræðu um málefni er tengjast hreyfingu, heilsueflingu, þjálfun og útivist
 • þekkja hvernig má nýta sér möguleika til hreyfingar í nánasta umhverfi og úti í náttúrunni
 • greina frá afstöðu sinni til heilbrigðs lífsstíls og flétta hreyfingu inn í daglegt líf og starf
 • beita fræðilegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mælingar, mat, úrvinnslu og túlkun
 • takast á við frekara nám, einkum í íþrótta- og lýðheilsufræðum

Brautarkjarni
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep
Danska DANS 2LN05 2OM05 0 10 0
Enska ENSK 2LS05 3VG05 0 5 5
Heilsufræði HEIF 1HN02(AV) 1HN02(AV) 4 0 0
Heilsa, lífsstíll HEIL 1HH02 1HH02(AV) 4 0 0
Íslenska ÍSLE 2HS05(AV) 2KB05(AV) 0 10 0
Íþróttafræði ÍÞRF 2ÍS03 2ÞB03 3BK05 3BL05 0 6 10
Íþróttagrein ÍÞRG 2ÍF04 2ÞS03 0 7 0
Íþróttir starfsnám ÍÞSN 3ÍE03(AV) 3ÍY03(AV) 0 0 6
Líffræði LÍFF 2LK05 2NÆ05 0 10 0
Lífsleikni LÍFS 1FN04 1SN01 1SN02 7 0 0
Líffæra og lífeðlisfræði LÍOL 2VÖ05 0 5 0
Lokaverkefni LOVE 3SR05 0 0 5
Menningarlæsi, lýðræði MELÆ 1ML05 5 0 0
Náttúrulæsi NÁLÆ 1UN05 5 0 0
Sálfræði SÁLF 2SÞ05 0 5 0
Skyndihjálp SKYN 2EÁ01 0 1 0
Stærðfræði STÆF 2LT05 2TE05(AV) 3ÖT05 0 10 5
Uppeldisfræði UPPE 2UK05 0 5 0
Viðskiptagrein VIÐS 2PM05 0 5 0
Einingafjöldi 135 25 79 31

Bundið pakkaval
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep
Þýska
Þýska ÞÝSK 1HT05 1RL05 1RS05 15 0 0
Einingafjöldi 15 15 0 0
Spænska
Spænska SPÆN 1HT05(AV) 1RL05 1RS05 15 0 0
Einingafjöldi 15 15 0 0
Eðlisfræði
Eðlisfræði EÐLI 2AO05 3VB05 3SR05 0 5 10
Einingafjöldi 15 0 5 10
Efnafræði
Efnafræði EFNA 2ME05 2EL05 3OH05 0 10 5
Einingafjöldi 15 0 10 5
Félagsfræði
Félagsfræði FÉLA 1MS05(AV) 2FA05(AV) 3ML05 5 5 5
Einingafjöldi 15 5 5 5
Saga
Saga SAGA 2SÍ05(AV) 1NM05(AV) 3EM05 5 5 5
Einingafjöldi 15 5 5 5
Sálfræði
Sálfræði SÁLF 3GG05(AV) 2SF05 3FR05(AV) 0 5 10
Einingafjöldi 15 0 5 10

Frjálst val

Nemendur á brautinni hafa 21 einingu í frjálsu vali og þurfa að uppfylla skilyrði um þrepaskiptingu stúdentsprófs sem sett eru fram í aðalnámskrá.

Getum við bætt efni síðunnar?