Fara í efni

Starfsbraut (Staðfestingarnúmer 365)

Markmið starfsbrautar er að undirbúa nemendur undir lífið og þátttöku í atvinnulífinu eða frekara nám. Nemendahópurinn er breiður og námið er einstaklingsmiðað. Leitast er við að efla færni nemenda í íslensku, efla siðferðisvitund þeirra og ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust svo og umburðarlyndi. Einnig er leitast við að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, þeim kennt að njóta menningarlegra verðmæta og þeir hvattir til þekkingarleitar.

Forkröfur

Viðurkennd greiningargögn um fötlun skv. lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992.

Skipulag

Nám á starfsbraut er fjögur ár en þar sem námið er einstaklingsmiðað geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu. Námið á brautinni er blanda af bóklegu og verklegu námi. Náminu er skipt í kjarna og val og leitast er við að hafa námið sem fjölbreyttast og þverfaglegt. Í kjarna eru skylduáfangar brautarinnar, nemendur eru í íslensku allar annir og þurfa svo að taka einn áfanga í ensku og einn áfanga í stærðfræði en hafa val um það hvaða áfanga þeir taka. Valáfangar taka mið af því sem almennt er í boði í skólanum hverju sinni og ásamt því er reynt að koma til móts við áhuga, þarfir og óskir nemenda með starfsbrautaráföngum s.s á sviði verknáms, matreiðslu, listnáms, hönnunar, íþrótta, tungumála og upplýsingatækni. Nemendur taka valáfanga jafnt og þétt í náminu samhliða kjarnaáföngum. Allir nemendur hafa umsjónarkennara sem styðja þá og halda utan um námið með nemandanum og sjá um miðlun upplýsinga til og frá skóla. Áhersla er lögð á að styrkja stöðu nemenda á öllum sviðum, námslega, félagslega og stöðu nemenda á vinnumarkaði. Einnig er lögð áhersla á að efla samskiptahæfni, sjálfstraust og sjálfsmynd nemandans. Að námi loknu eiga nemendur að hafa fengið almennan undirbúning fyrir lífið og í grunnþáttum menntunar. Þeir eiga einnig að hafa öðlast starfsreynslu á vinnumarkaði. Námið er á fyrsta þrepi, þ.e. almenn og hagnýt þekking sem miðast við stöðu hvers og eins. Möguleiki er á að nemendur taki áfanga á öðrum námsþrepum og námsbrautum, uppfylli þeir skilyrði þar um.

Námsmat

Lögð er áhersla á leiðsagnarmat og símat sem gefur nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og metur vinnuframlag þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Námsmat er fjölbreytt og aðferðir taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum, námsmarkmiðum og hæfni nemenda. Námsmat á brautinni er fólgið í símati og lokaprófi eða eingöngu símati. Nánari tilhögun námsmats s.s. skiladagar verkefna og vægi kemur fram í námsmatsreglum skólans.

Reglur um námsframvindu

Námi á starfsbraut lýkur með brautskráningu eftir fjögur ár óháð fjölda eininga sem nemandinn hefur lokið. Námið er einstaklingsmiðað og því geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu. Hægt er að brautskrá nemanda fyrr ef aðstæður hans leyfa.

Hæfnisviðmið

 • þekkja og nýta styrkleika sína
 • vera þátttakandi á vinnumarkaði og nýta sér almenningssamgöngur
 • vera virkur þátttakandi í lýðræðisþjóðfélagi
 • hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni og átta sig á mikilvægi jafnréttis
 • nota læsi í víðu samhengi og geta lesið í og/eða nýtt sér mismunandi upplýsingar í umhverfinu og frá útvarpi, sjónvarpi og í netmiðlum
 • leggja mat á árangur sinn og möguleika
 • mynda sér sjálfstæðar skoðanir og tjá þær
 • efla eigin sjálfsmynd og sjálfstraust og trú á eigin málfærni í tjáningu og/eða riti
 • virða fjölbreytileika náttúru, umhverfis og fólks
 • lesa í umhverfi, samskipti, tilfinningar og reglur í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni
 • tengja menningu samfélagsins, gildi og verðmæti við eigið líf
 • nýta sér viðeigandi stuðningstæki sem við eiga hverju sinni
 • átta sig á tengingunni á milli réttinda og skyldna

Brautarkjarni
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep
Enska ENSK 1GF03 3 0 0
Fjármálalæsi með áherslu á neytendavitund FÉLÆ 1TÚ02 2 0 0
Heilbrigðisfræði HBFR 1ÉG02 1HL01(AV) 1KF02 1SS01(AV) 6 0 0
Heimilisfræði HEFR 1HO02 1ÍS02 4 0 0
Heilsa, lífsstíll HEIL 1ST04(AV) 1ÞS04(AV) 8 0 0
Hreyfing HREY 1GV01 1HL01 1HÚ01 1ÍÚ01 1SN01 1ST01 6 0 0
Íslenska ÍSLE 1AL03 1AM03 1ÁB03 1ÁL03 1ÁS03 1ÁT03 1FT04 1LO04(AV) 1LR04 1RJ03 1VF03(AV) 1VF04 40 0 0
Lífsleikni LÍFS 1FL01 1HN01 1LM01(AV) 1SV01 1UF02(AV) 1US02(AV) 8 0 0
Menningarlæsi MELÆ 1JL02 2 0 0
Náttúrulæsi NÁLÆ 1UA02 2 0 0
Náms- og starfsfræðsla NÁSS 1ST06 6 0 0
Starfsumhverfi og vinnustaðakynning STAR 1RS01(AV) 1SG01(AV) 1ST01(AV) 1SÚ02(AV) 1VS03(AV) 1VS06(AV) 1VS09(AV) 23 0 0
Stærðfræði STÆF 1DL02 2 0 0
Upplýsingatækni UPPT 1AF02 2 0 0
Einingafjöldi 114 114 0 0

Frjálst val

Í frjálsu vali eru þeir valáfangar sem eru í boði á starfsbraut. Nemendur velja valáfanga brautarinnar og annað námsframboð skólans eftir því sem við á. Fjöldi áfanga og einingafjöldi sem nemendur velja er einstaklingsbundinn. Markmiðið er að bjóða nemendum upp á fjölbreytt og einstaklingsmiðað nám. Nemendur geta valið hvern valáfanga oftar en einu sinni.

Getum við bætt efni síðunnar?