Fara í efni

Matreiðsla

Matreiðslumaður matreiðir og útbýr rétti til framreiðslu. Hann er hæfur til að beita öllum höfuðmatreiðsluaðferðum, jafnt í sígildri sem nútíma matargerð. Hann tekur tillit til óska viðskiptavina og aðlagar matreiðslu sína að neysluþörfum markhópa og einstaklinga. Hann ber ábyrgð á útkomu vinnu sinnar gagnvart viðskiptavinum. Matreiðslumaður starfar þar sem seldar eru veitingar í atvinnuskyni, s.s. á hótelum, veitingahúsum, kaffihúsum og farþegaskipum og þar sem matreiðsla er þjónustuþáttur við aðra starfsemi eins og í mötuneytum, á fraktskipum og á heilbrigðisstofnunum. Hann vinnur í samræmi við gæðaferla um innra eftirlitskerfi vinnustaða, vinnureglur um rekjanleikja og afgreiðslu á vörum og þjónustu og almennar siðareglur. Matreiðsla er löggilt iðngrein.

Forkröfur

Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi eða ígildi þess. Til að hefja nám á brautinni þurfa nemendur að vera á námssamningi í matreiðslu. Til að hefja nám á 2. hæfniþrepi í kjarnagreinum, þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða lokið fyrsta þreps áfanga í þeim greinum.

Skipulag

Matreiðslunám er verklegt og bóklegt samningsbundið starfsnám á 3. hæfniþrepi sem lýkur með sveinsprófi. Það er skipulagt sem fjögurra ára 287 eininga nám. Þar af eru 200 einingar á viðurkenndum vinnustað í 126 vikur og 87 einingar í skóla í þrjár annir.

Námsmat

Megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess verður náð. Á námsbrautinni er lögð áhersla á fjölbreyttar matsaðferðir sem taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum; þekkingar-, leikni- og hæfnimviðmiðum og ólíkum nemendahópum. Lögð er áhersla á símat með leiðsagnar-, jafningja- og sjálfsmati með vel útfærðum matsatriðalistum. Markmiðið er að gefa nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og meta vinnu þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Nánari tilhögun námsmats kemur fram í námsmatsreglum skólans og kennsluáætlun hvers áfanga.

Reglur um námsframvindu

Nemendur verða að ná hæfniviðmiðum í hverjum áfanga með lágmarkseinkunnina 5,0.

Hæfnisviðmið

 • vinnur sjálfstætt við matreiðslu, skipuleggur verkferla, forgangsraðar verkefnum, undirbýr vinnusvæði og sér um pantanir
 • hefur umfangsmikla hráefnisþekkingu, tekur á móti unnu og óunnu hráefni, þekkir uppruna þess, flokkar, metur ástand og gæði þess og gengur frá hráefnum til geymslu. hefur tileinkað sér meginstrauma í íslenskri og alþjóðlegri matreiðslu.
 • setur saman matseðla eftir tilefni og óskum viðskiptavina og leiðbeinir um val og röð rétta á matseðli
 • getur beitt viðeigandi matreiðsluaðferðum með tilliti til hráefnis
 • getur matreitt allan algengan mat m.a með hliðsjón af hollustu og næringargildi. getur beitt matreiðsluaðferðum sem fellur hráefni og matreiðslu ólíkra þjóða og menningarsvæða
 • þekkir helstu áhrifaþætti fæðuofnæmis og fæðuóþols og viðbrögð gegn því
 • hefur þekkingu á hlutun og hagnýtingu á kjöti og fiski ásamt gæðamati þess
 • getur beitt handverkfærum, notar viðurkennd eldunartæki með faglegum hætti og hefur góða færni í skurði og meðferð á grænmeti, fisk og kjöti
 • getur tjáð sig og leiðbeint um fagleg málefni greinarinnar á ábyrgan hátt og hefur vald á fagorðum greinarinnar
 • hefur þekkingu á mikilvægi góðrar þjónustu og gæðum í þjónustu
 • reiknar út verð sem byggir á framleiðslustöðlum, uppskriftum og framlegð. vinnur í samræmi við umhverfisstefnu vinnustaðarins, tekur þátt í að efla umhverfisvitund, draga úr matarsóun, efla sjálfbærni o.s.frv. og tekur þátt í almennri heilsueflingu á vinnustað eftir því sem við á
 • ber ábyrgð á að þrif vinnusvæðis og búnaðar sé í samræmi við staðlaðar hreinlætiskröfur
 • sýnir frumkvæði í þróun matreiðslu
 • greinir áhættuþætti í starfi matreiðslumanna, nýtir öryggisvarnir og fylgir eftir reglum um vinnuvernd, m.a. um rétta líkamsbeitingu og kann grunnþætti í fyrstu hjálp
 • ber virðingu fyrir starfi sínu og ber ábyrgð á þeim verkefnum sem hann tekur sér fyrir hendur. Gætir að trúnaði og þagnarskyldu við gesti og samstarfsfélaga og þagmælsku um einkamál þeirra sem hann fær vitneskju um í starfi sínu
 • hafa færni í ensku, íslensku og stærðfræði sem svarar til krafna af öðru náms þrepi
 • getur beitt matreiðsluaðferðum sem fellur hráefni og matreiðslu ólíkra þjóða og menningarsvæða
 • hefur tileinkað sér meginstrauma í íslenskri og alþjóðlegri matreiðslu

Bóklegt og verklegt nám í skóla 87 einingar
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep
Aðferðarfræði matreiðslu AÐFE 2IB05(MA) 0 5 0 0
Eftirréttir, matreiðsla EFRÉ 3IB05 0 0 5 0
Enska ENSK 2LS05 0 5 0 0
Fagfræði, matseðlafræði FFMF 2IB04 4IB05 0 4 0 5
Hráefnisfræði matreiðslu HRFM 2IB05 0 5 0 0
Íslenska ÍSLE 2HS05(AV) 0 5 0 0
Kalda eldhús KALD 1IB03 3 0 0 0
Líffræði LÍFF 2NÆ05 0 5 0 0
Stærðfræði STÆF 2TE05(AV) 0 5 0 0
Vínfræði matreiðslu VÍNM 1MV03 3 0 0 0
Verkleg matreiðsla, heitur matur VMAT 1IB05 2IB12 5 12 0 0
Matreiðsla verkleg, heitur matur VMHE 3IB08 0 0 8 0
Verkleg matreiðsla, kalda eldhús VMKA 3IB08 0 0 8 0
Öryggismál og skyndihjáp ÖRSK 1ÖR02 2 0 0 0
Örverufræði ÖRVR 2HR02 0 2 0 0
Einingafjöldi 87 13 48 21 5
Getum við bætt efni síðunnar?