Fara í efni

Fjölgreinabraut (Staðfestingarnúmer 63)

Á fjölgreinabraut taka nemendur breiðan brautarkjarna sem inniheldur m.a. náttúrlæsi, menningarlæsi og lokaverkefni auk kjarnagreina. Nemendur velja síðan 98 einingar úr námsframboði skólans en þær einingar geta verið hvort heldur sem er úr bóknámi eða verknámi. Brautin er góður undirbúningur fyrir háskólanám í þeim greinum sem nemendur kjósa að sérhæfa sig í.

Forkröfur

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.

Skipulag

Fjölgreinabraut er opin braut til stúdentsprófs þar sem nemendur velja áfanga m.t.t. þess háskólanáms sem þeir stefna að. Nám og kennsla fer fyrst og fremst fram í skólanum. Nemendur taka náttúrlæsi, menningarlæsi, tölfræði og lokaverkefni í kjarna auk kjarnagreina eins og íslensku, ensku og stærðfræði. Nemendur geta síðan valið í hvaða greinum þeir sérhæfa sig en alltaf þarf að horfa til þrepaskiptingar aðalnámskrár. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, byggja m.a. á leiðsagnarmati og miðast við að allir nemendur eigi kost á að nýta hæfileika sína og fá endurgjöf á verkefni sín. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og vinnusemi nemenda. Námssamfélagið gengur út á samvinnu kennara og nemenda sem skapar jákvætt og uppbyggilegt umhverfi til náms og starfa.

Námsmat

Lögð er áhersla á leiðsagnarmat og símat sem gefur nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og metur vinnuframlag þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Námsmat er fjölbreytt og aðferðir taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum, námsmarkmiðum og hæfni nemenda. Námsmat á brautinni er fólgið í símati og lokaprófi eða eingöngu símati. Nánari tilhögun námsmats s.s. skiladagar verkefna og vægi kemur fram í námsmatsreglum skólans.

Reglur um námsframvindu

Námi á fjölgreinabraut lýkur með stúdentsprófi. Brautin er 200 einingar og útskrifast nemendur með hæfni á 3. þrepi. Námstími er 3 – 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á 3 árum þarf hann að ljúka 67 einingum að jafnaði á ári. Til að standast námsmat í áfanga og fá heimild til að hefja nám í eftirfarandi áfanga þarf lágmarkseinkunnina 5. Reglur um námsframvindu eru birtar í skólanámskrá. Við námslok skal hlutfall eininga á 1. þrepi vera 17 – 33% , á 2. þrepi 33 – 50% og á 3. þrepi 17 – 33%. Nemanda er heimilt að útskrifast með allt að 10% eininga á 4. þrepi.

Hæfnisviðmið

 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • sýna frumkvæði og takast á við ólík verkefni innan skólans sem utan
 • vera virkur þátttakandi í skólastarfinu og lýðræðissamfélagi
 • vera virkur þátttakandi í skólastarfinu og lýðræðissamfélagi
 • búa yfir öflugri siðferðisvitund og ábyrgðarkennd
 • beita skapandi og lausnamiðaðri hugsun við nám og störf
 • lesa heimildir og rannsóknargögn á gagnrýninn hátt
 • tjá og rökstyðja skoðanir sínar og niðurstöður á skýran hátt
 • gera sér grein fyrir samspili náttúru og samfélags
 • greina viðfangsefni, afla upplýsinga, meta, vinna úr og túlka á kerfisbundin hátt
 • takast á við frekara nám

Brautarkjarni
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep
Danska DANS 2LN05 2OM05 0 10 0
Enska ENSK 2LS05 0 5 0
Heilsufræði HEIF 1HN02(AV) 1HN02(AV) 4 0 0
Heilsa, lífsstíll HEIL 1HH02 1HH02(AV) 4 0 0
Íslenska ÍSLE 2HS05(AV) 2KB05(AV) 0 10 0
Lífsleikni LÍFS 1FN04 1SN01 1SN02 7 0 0
Lokaverkefni LOVE 3SR05 0 0 5
Menningarlæsi, lýðræði MELÆ 1ML05 5 0 0
Náttúrulæsi NÁLÆ 1UN05 5 0 0
Stærðfræði STÆF 2TE05(AV) 0 5 0
Einingafjöldi 60 25 30 5

Bundið pakkaval
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep
Þýska
Þýska ÞÝSK 1HT05 1RL05 1RS05 15 0 0
Einingafjöldi 15 15 0 0
Spænska
Spænska SPÆN 1HT05(AV) 1RL05 1RS05 15 0 0
Einingafjöldi 15 15 0 0

Frjálst val

Nemendur á brautinni hafa 98 einingar í frjálsu vali og þurfa að uppfylla skilyrði um þrepaskiptingu stúdentsprófs sem sett eru fram í aðalnámskrá. Æskilegt er að nemendur hafi samráð við náms- og starfsráðgjafa um námsval sitt á fjölgreinabraut.

Getum við bætt efni síðunnar?