Fara í efni

Náttúruvísindabraut - búfræðisvið (Staðfestingarnúmer 506)

Landbúnaðarháskóli Íslands og Verkmenntaskólinn á Akureyri standa saman að námbraut þar sem nemendur hafa kost á að útskrifast með stúdentspróf frá VMA og búfræðipróf frá LbhÍ. Náttúruvísindabraut með búfræðisviði er ætlað að veita nemendum undirbúning undir háskólanám í náttúru- og búvísindum og tekur það að jafnaði 4 ár. Nemendur taka tvö fyrstu árin (4 annir) í VMA þar sem megináherslan er á kjarnagreinar til stúdentsprófs og valdar greinar á sviði raungreina. Seinni tvö árin taka nemendur við búfræðibraut Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri. Nemendur brautskrást með stúdentspróf frá VMA og búfræðipróf frá Landbúnaðarháskóla Íslands. Þær skyldugreinar sem nemendur þurfa að taka við Landbúnaðarháskóla Íslands eru eftirfarandi: Búfræðigreinar (10 f-ein), búfjárgreinar (27 f-ein), bútæknigreinar (20 f-ein), búrekstrargreinar (16 f-ein), jarðræktar- og gróðuráfangar (20 f-ein) og valgreinar (27 f-ein). Sjá nánar á heimasíðu Lbhí.

Forkröfur

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.

Skipulag

Náttúruvísindabraut - búfræðisvið er fyrst og fremst verkefnamiðað bóklegt nám. Nemendur taka helstu raungreinar og stærðfræði í kjarna og taka síðan sérhæfðar greinar við LbhÍ. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, byggja m.a. á verklegum æfingum og leiðsagnarmati og miðast við að allir nemendur eigi kost á að nýta hæfileika sína og fá endurgjöf á verkefni sín. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og vinnusemi nemenda. Námssamfélagið gengur út á samvinnu kennara og nemenda sem skapar jákvætt og uppbyggilegt umhverfi til náms og starfa.

Námsmat

Lögð er áhersla á leiðsagnarmat og símat sem gefur nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og metur vinnuframlag þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Námsmat er fjölbreytt og aðferðir taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum, námsmarkmiðum og hæfni nemenda. Námsmat á brautinni er fólgið í símati og lokaprófi eða eingöngu símati. Nánari tilhögun námsmats s.s. skiladagar verkefna og vægi kemur fram í námsmatsreglum skólans.

Reglur um námsframvindu

Lágmarkseiningafjöldi til stúdentsprófs er 200 einingar en heildareiningafjöldi ræðst af þeim einingum á búfræðisviði sem við bætast. Til að standast námsmat í áfanga og fá heimild til að hefja nám í eftirfarandi áfanga þarf lágmarkseinkunnina 5. Reglur um námsframvindu eru birtar í skólanámskrá. Við námslok skal hlutfall eininga á 1. þrepi vera 17 - 33%, á 2. þrepi 33 - 50% og á 3. þrepi 17 - 33%. Nemanda er heimilt að útskrifast með allt að 10% eininga á 4. þrepi.

Hæfnisviðmið

 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • sýna frumkvæði og takast á við ólík verkefni innan skólans sem utan
 • vera virkur þátttakandi í skólastarfinu og lýðræðissamfélagi
 • tileinka sér víðsýni, gagnrýna hugsun og samkennd
 • búa yfir öflugri siðferðisvitund og ábyrgðarkennd
 • beita skapandi og lausnamiðaðri hugsun við nám og störf
 • lesa heimildir og rannsóknargögn á gagnrýninn hátt
 • taka þátt í rökræðum um samspil vísinda, tækni og samfélags
 • tjá og rökstyðja skoðanir sínar og niðurstöður á skýran hátt
 • gera sér grein fyrir órjúfanlegu samspili manns og náttúru
 • beita fræðilegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mælingar, mat, úrvinnslu og túlkun
 • takast á við búrekstur og alhliða landbúnaðarstörf, ekki síst á sviði rekstrar, bútækni, jarð- og búfjárræktar
 • takast á við frekara nám á sviði almennra náttúruvísinda, búvísinda og dýralækninga

Brautarkjarni
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep
Bókfærsla BÓKF 1DH05 5 0 0
Danska DANS 2OM05 0 5 0
Eðlisfræði EÐLI 2AO05 0 5 0
Efnafræði EFNA 2EL05 2ME05 0 10 0
Enska ENSK 2LS05 2RM05 3VG05 0 10 5
Heilsufræði HEIF 1HN02(AV) 1HN02(AV) 4 0 0
Heilsa, lífsstíll HEIL 1HH02 1HH02(AV) 4 0 0
Íslenska ÍSLE 2HS05(AV) 2KB05(AV) 0 10 0
Jarðfræði JARÐ 2EJ05 0 5 0
Líffræði LÍFF 2LK05 3SE05 0 5 5
Lífsleikni LÍFS 1SN01 1SN02 3 0 0
Menningarlæsi, lýðræði MELÆ 1ML05 5 0 0
Skyndihjálp SKYN 2EÁ01 0 1 0
Stærðfræði STÆF 2AM05 2RH05 2VH05 3FD05 0 15 5
Einingafjöldi 102 21 66 15

Frjálst val

Nemendur taka valgreinar við Landbúnarháskóla Íslands. Þær greinar sem nemendur þurfa að taka við Lbhí eru eftirfarandi: Búfræðigreinar (10 f-ein), búfjárgreinar (27 f-ein), bútæknigreinar (20 f-ein), búrekstrargreinar (16 f-ein), jarðræktar- og gróðuráfangar (20 f-ein) og valgreinar (27 f-ein). 15% á 1 þrepi, 20% á 2 þrepi, 49% á 3 þrepi og 15% á 4 þrepi. Sjá nánar á heimasíðu Lbhí.

Getum við bætt efni síðunnar?