Fara í efni

Starfsbraut (Staðfestingarnúmer 80)

Markmið starfsbrautar er að undirbúa nemendur undir lífið og þátttöku í atvinnulífinu eða frekara nám. Nemendahópurinn er breiður og námið er einstaklingsmiðað. Leitast er við að efla færni nemenda í íslensku, efla siðferðisvitund þeirra og ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust svo og umburðarlyndi. Einnig er leitast við að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, þeim kennt að njóta menningarlegra verðmæta og þeir hvattir til þekkingarleitar.

Forkröfur

Viðurkennd greiningargögn um fötlun skv. lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992.

Skipulag

Nám á starfsbraut er fjögur ár en þar sem námið er einstaklingsmiðað geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu. Námið á brautinni er blanda af bóklegu og verklegu námi. Náminu er skipt í kjarna og val og leitast er við að hafa námið sem fjölbreyttast og þverfaglegt. Í kjarna eru skylduáfangar brautarinnar. Valáfangar taka mið af því sem almennt er í boði í skólanum hverju sinni og ásamt því er reynt að koma til móts við áhuga, þarfir og óskir nemenda með starfsbrautaráföngum s.s á sviði verknáms, matreiðslu, listnáms, hönnunar, íþrótta, tungumála og upplýsingatækni. Nemendur taka valáfanga jafnt og þétt í náminu samhliða kjarnaáföngum. Allir nemendur hafa umsjónarkennara sem styðja þá og halda utan um námið með nemandanum og sjá um miðlun upplýsinga til og frá skóla. Áhersla er lögð á að styrkja stöðu nemenda á öllum sviðum, námslega, félagslega og stöðu nemenda á vinnumarkaði. Einnig er lögð áhersla á að efla samskiptahæfni, sjálfstraust og sjálfsmynd nemandans. Að námi loknu eiga nemendur að hafa fengið almennan undirbúning fyrir lífið og í grunnþáttum menntunar. Þeir eiga einnig að hafa öðlast starfsreynslu á vinnumarkaði. Námið er á fyrsta þrepi, þ.e. almenn og hagnýt þekking sem miðast við stöðu hvers og eins. Möguleiki er á að nemendur taki áfanga á öðrum námsþrepum og námsbrautum, uppfylli þeir skilyrði þar um.

Námsmat

Lögð er áhersla á leiðsagnarmat og símat sem gefur nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og metur vinnuframlag þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Námsmat er fjölbreytt og aðferðir taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum, námsmarkmiðum og hæfni nemenda. Námsmat á brautinni er fólgið í símati og lokaprófi eða eingöngu símati. Nánari tilhögun námsmats s.s. skiladagar verkefna og vægi kemur fram í námsmatsreglum skólans.

Reglur um námsframvindu

Brautskráning er óháð fjölda eininga sem nemandi hefur lokið. Námið er einstaklingsmiðað og því geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu.

Hæfnisviðmið

 • þekkja og nýta styrkleika sína
 • vera þátttakandi á vinnumarkaði og nýta sér almenningssamgöngur
 • vera virkur þátttakandi í lýðræðisþjóðfélagi
 • hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni og átta sig á mikilvægi jafnréttis
 • nota læsi í víðu samhengi og geta lesið í og/eða nýtt sér mismunandi upplýsingar í umhverfinu og frá útvarpi, sjónvarpi og í netmiðlum
 • leggja mat á árangur sinn og möguleika
 • mynda sér sjálfstæðar skoðanir og tjá þær
 • efla eigin sjálfsmynd og sjálfstraust og trú á eigin málfærni í tjáningu og/eða riti
 • virða fjölbreytileika náttúru, umhverfis og fólks
 • lesa í umhverfi, samskipti, tilfinningar og reglur í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni
 • tengja menningu samfélagsins, gildi og verðmæti við eigið líf
 • nýta sér viðeigandi stuðningstæki sem við eiga hverju sinni
 • átta sig á tengingunni á milli réttinda og skyldna

Brautarkjarni
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep
Heilbrigðisfræði HBFR 1HL04 1KF02 1SS02 8 0 0
Íslenska ÍSLE 1BR04 1LM04 1TL04 1TM04 1UL04 1VF04 24 0 0
Lífsleikni LÍFS 1HN05(AV) 1LM05 1SU04 1SU04(AV) 18 0 0
Lýðheilsa LÝÐH 1GV02 1HR02 1ÍÚ02 1ÍÚ02 1ST02 1SU02 12 0 0
Starfsnám STAR 1RS04 1SG04 1ST04(AV) 1SÚ04 1SÚ04(AV) 1SV12 1SV12(AV) 1SV12(AV) 1SV12(AV) 68 0 0
Einingafjöldi 130 130 0 0

Frjálst val

Í frjálsu vali eru þeir valáfangar sem eru í boði á starfsbraut. Nemendur velja valáfanga brautarinnar og annað námsframboð skólans eftir því sem við á. Fjöldi áfanga og einingafjöldi sem nemendur velja er einstaklingsbundinn. Markmiðið er að bjóða nemendum upp á fjölbreytt og einstaklingsmiðað nám. Nemendur geta valið hvern valáfanga oftar en einu sinni.

Getum við bætt efni síðunnar?