Fara í efni

Námsmatsreglur

Í Verkmenntaskólanum á Akureyri er námsmat fjölbreytt og aðferðir taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum, námsmarkmiðum og hæfni nemenda. Lögð er áhersla á leiðsagnarmat og símat sem gefur nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og metur vinnuframlag nemenda jafnt og þétt yfir önnina. Námsmatinu er ætlað að endurspegla markmið námsins og vera sanngjarnt, réttmætt og áreiðanlegt. Um fjölbreyttar matsaðferðir vísast í 3.kafla aðalnámskrár framhaldsskóla og um tilgang þess vísast í 11.kafla sömu námskrár. Á miðri önn fá nemendur miðannarmat en það er hugsað sem umsögn um stöðu nemandans og ástundun (virkni í tímum, heimavinnu, verkefnaskil o.þ.h.) en ekki einkunn og á þannig að vera hvatning til nemandans um að halda áfram á réttri braut eða taka sig á.

Með fjölbreyttu námsmati er m.a. átt við hefðbundin lokapróf, verkleg-, skrifleg- eða munnleg verkefni og próf, einstaklings-, para- eða hópaverkefni, jafningjamat, sjálfsmat, ferilmöppur, dagbók, myndbönd, tónlist, myndir, tjáningu o.s.frv.

Í námsáætlun áfanga skal gera grein fyrir námsmati hans, vægi verkefna og hvenær þau eru lögð fyrir. Vinna nemandans er metin jafnt og þétt yfir önnina. Það kallast vetrareinkunn og í sumum tilfellum er hún látin gilda sem lokaeinkunn. Slíkir áfangar kallast símatsáfangar. Í öðrum áföngum þreytir nemandinn próf í prófalotu og gildir einkunn þess prófs sem hluti lokaeinkunnar á móti vinnueinkunn á önninni. Í undantekningartilvikum getur prófeinkunn gilt 100%. Nemendur geta fengið að sjá prófúrlausnir sínar og skýringar á einkunnagjöf hjá viðkomandi kennurum á sýnidegi námsmats. Nemendur í fjarnámi fá senda skýrslu frá kennara með útskýringum á einkunn sinni.

Kennara er heimilt að meta þátttöku nemanda í kennslustundum til einkunnar. Með þátttöku er átt við ástundun nemandans, vinnubrögð, vinnusemi, frammistöðu, umgengni, frágang o.s.frv. Enda sé þátttakan skjalfest jafnt og þétt yfir önnina. Mæting nemanda í kennslustundir reiknast ekki til einkunnar.

Ekki er ætlast til að námsmatsþættir sem vega meira en 25% séu lagðir fyrir í síðustu tveimur kennsluvikum annarinnar.

Símatsáfangi:

Í símatsáfanga er námsmat fjölbreytt og nemendur fá tækifæri til að láta þekkingu sína, leikni og hæfni njóta sín. Allir þættir námsins eru metnir m.a. framfarir, þekking, skilningur og leikni. Námsmatinu er ætlað að vera upplýsandi um stöðu nemandans hverju sinni. Regluleg endurgjöf er mikilvæg til að nemendur hafi tækifæri til að bregðast strax við séu þeir að fara út af sporinu.

Ef um símatsáfanga er að ræða byggir námsmatið á að minnsta kosti fjórum þáttum. Þeim skal flestum vera lokið á kennslutímabili viðkomandi áfanga, en einn þeirra má vera lokaþáttur sem skilað er eftir að kennslu í áfanganum lýkur. Nemendum ber að ljúka öllum námsmatsþáttum. Hver þáttur skal gilda mest 35%. Einungis einn námsmatsþáttur má gilda 35% innan símatsáfanga. Námsmat má þó innihalda ,,óvirkt námsmat” t.d. þegar 15% matsþáttur byggir á fjórum verkefnum/prófum og aðeins þrjú þau bestu gilda. Hið minnsta einn af stærstu matsþáttum í símatsáfanga skal vera yfirfarinn og samþykktur af fagstjóra/brautarsjóra. Til að standast námsmat í símatsáfanga þarf nemandi að hafa náð 45% námsmarkmiða að lágmarki, þ.e. einkunn 5,0.

Lokaprófsáfangi:

Í lokaprófsáfanga er námsmat fjölbreytt og nemendur fá tækifæri til að láta þekkingu sína, leikni og hæfni í ljós. Námsmatinu er ætlað að vera upplýsandi um stöðu nemandans hverju sinni. Regluleg endurgjöf er mikilvæg til að nemendur hafi tækifæri til að bregðast strax við séu þeir að fara út af sporinu.

Ljúki áfanga með lokaprófi skal vægi þess vera 30% - 60% og þarf það að vera yfirfarið og samþykkt af fagstjóra/brautarstjóra. Auk lokaprófs skal áfanginn byggja á að minnsta kosti þremur öðrum námsmatsþáttum, hver þeirra skal gilda mest 20%. Nemendum ber að ljúka öllum námsmatsþáttum. Námsmat má þó innihalda “óvirkt námsmat” t.d. þegar 15% matsþáttur byggir á fjórum verkefnum/prófum og aðeins þrjú þau bestu gilda. Vetrareinkunn er vegið meðaltal allra námsmatsþátta á önninni og til að hún gildi þurfa nemendur að standast þær kröfur sem settar eru fram í námsáætlun viðkomandi áfanga. Ef námsmatsþáttur er úr öllu námsefni annarinnar er heimilt að skilyrða að nemandi nái a.m.k. 40% af prófþáttunum annars gildi vetrareinkunn ekki. Til að standast námsmat í lokaprófsáfanga þarf nemandi að hafa náð 45% námsmarkmiða að lágmarki, þ.e. einkunn 5,0.

Lokaverkefnisáfangi:

Í lokaverkefnisáfanga nota nemendur þá leikni, hæfni og þekkingu sem þeir hafa aflað sér til að vinna að heildstæðu verkefni. Verkefnið er unnið á síðasta námsári. Nemandi velur sér verkefni eftir áhugasviði að höfðu samráði við kennara. Gert er ráð fyrir að nemandi velji efni tengt sinni braut, þó er mögulegt að víkja frá þeirri reglu, en áfanginn gefur möguleika á þverfaglegu samstarfi. Öllu jafna er lokaverkefnið einstaklings- eða tveggja manna verkefni en hægt er að óska eftir undanþágu sem þarf þá að rökstyðja sérstaklega og lýsa vinnuframlagi hvers og eins í hópnum. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð og skapandi vinnubrögð. Leggja þarf mat á a.m.k. fjóra þætti t.d. fræðilega umfjöllun, aðferðir, framkvæmd, úrvinnslu, meðferð heimilda, uppsetningu verkefnis, kynningu o.s.frv. Vægi lokaverkefnis er 100% og kemur vægi einstakra þátta fram í námsáætlun áfangans.

4. janúar 2017
Getum við bætt efni síðunnar?