Fara í efni

Meistaraskóli málmiðngreina (Staðfestingarnúmer 415)

Iðnmeistarar sem verktakar eða framleiðendur gegna ólíkum störfum og hlutverkum. Þeir vinna við mismunandi aðstæður allt eftir eðli starfseminnar, stærð fyrirtækis og stöðu innan þess. Í nútímasamfélagi breytast störf hraðar en áður, störf úreldast og ný störf fæðast. Stöðugt meiri þörf er á nýsköpun í öllum greinum, valdi á tækniþekkingu hvers tíma ásamt því að huga verður að öryggi, umhverfi og sjálfbærni rekstrar. Öll fyrirtæki þurfa að móta stefnu og gera áætlanir til lengri og skemmri tíma. Áætlanagerð hvílir oft á herðum iðnmeistarans, en þær geta m.a. varðað fjárfestingar, starfsfólk, öryggis- og umhverfismál, framleiðslu og þjónustu, rekstur, fjármál, sölu- og markaðsmál og gæðaþróun. En vegna hraðra framfara verða sköpun, hugvit og sveigjanleiki meistara mikilvægari þættir í náminu en áður svo að hann geti brugðist við síbreytilegum aðstæðum í rekstri. Hvort sem iðnmeistarinn annast sjálfur alla þætti í stjórnun og rekstri fyrirtækisins eða ræður aðra til þess er endanleg ábyrgð á hans herðum. Hann þarf því að búa yfir grunnþekkingu og yfirsýn varðandi rekstur og vera fær um að leggja sjálfstætt mat á einstaka þætti. Iðnmeistarinn er verkefnis/framleiðslustjóri í fyrirtæki, annast áætlanagerð fyrir tiltekin verk og hefur umsjón og eftirlit með þeim. Hann áætlar heildarumfang og tímamörk verks, greinir það í þætti, áætlar efnis- og mannaflaþörf, skilgreinir kröfur um gæði og afköst og ber ábyrgð á að verki ljúki á tilsettum tíma með tilskildum gæðum og innan kostnaðarmarka. Meistarinn sem atvinnurekandi ber auk þess ábyrgð á að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustað sé í samræmi við lög og staðla. Huga verður að samfélagslegri ábyrgð fyrirtækisins. Meistari þarf að móta stefnu fyrirtækisins í umhverfismálum og hvernig reksturinn geti verið sem sjálfbærastur. Iðnmeistarinn ber ábyrgð á vöruþróun, gæðum vöru og þjónustu gagnvart viðskiptavinum fyrirtækisins, hvernig komið er fram við þá og hvernig er farið að óskum þeirra. Hann er ábyrgur fyrir því að farið sé að lögum. Hann þarf að vita hvernig hann nær til viðskiptavina og allir starfsmenn fyrirtækisins þurfa að vera upplýstir um áherslur þess hvað varðar viðskiptasiðferði. Kennsla og þjálfun nemenda á vinnustað er meðal mikilvægustu viðfangsefna iðnmeistara. Meistari gerir samninga um vinnustaðanám/starfsþjálfun við iðnnema í iðngrein sinni og ber ábyrgð á að þeir fái þjálfun í samræmi við lög, reglur og námskrá. Hann kennir nemanum vinnubrögð, meðferð efna, tækja og forrita, veitir handleiðslu og fylgist með framvindu þjálfunar. Á sama hátt metur meistarinn endurmenntunar- og þjálfunarþörf annarra starfsmanna, leiðbeinir nýliðum og kennir starfsmönnum nýjungar eða sér til þess að það verði gert.

Forkröfur

Sveinspróf í blikksmíði, stálsmíði, rennismíði eða vélvirkjun.

Skipulag

Meistaraskólinn er kenndur í fjarnámi.

Námsmat

Lögð er áhersla á leiðsagnarmat og símat sem gefur nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og metur vinnuframlag þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Námsmat er fjölbreytt og aðferðir taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum, námsmarkmiðum og hæfni nemenda. Námsmat á brautinni er fólgið í símati og lokaprófi eða eingöngu símati. Nánari tilhögun námsmats s.s. skiladagar verkefna og vægi kemur fram í námsmatsreglum skólans.

Reglur um námsframvindu

Til að standast námsmat í áfanga þarf lágmarkseinkunnina 5. Reglur um námsframvindu eru birtar í skólanámskrá.

Hæfnisviðmið

 • stofna og reka fyrirtæki í íslensku atvinnulífi í samræmi við lög og reglur.
 • nýta fjölþjóðasamstarf og fjölþjóðlega viðskiptasamninga í rekstri í samræmi við þær reglur sem gilda á EES svæðinu.
 • sjá um starfsmannahald, skipuleggja framleiðslu og framkvæmdir.
 • Sjá um að jafnréttisáætlun sé virk og geta metið árangur hennar.
 • tileinka sér og nýta þær rannsóknir og nýjungar sem tilheyra rekstri í greininni.
 • beita útreikningum og sölufræðum við innkaup á vörum til rekstursins.
 • færa bókhald, greina það og nýta upplýsingar úr því á gagnlegan hátt.
 • vinna með þau gæðaviðmið sem lögboðin eru í greininni.
 • vinna að vöruþróun og þróun á þjónustu í síbreytilegu rekstrarumhverfi.
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni í rekstri.
 • fylgja eftir markaðáætlun fyrirtækja, mæla árangur, meta stöðu og setja ný markmið.
 • sjá um að stefna um viðskiptasiðferði sé virk og geta metið árangur hennar.
 • skipuleggja þjálfun starfsfólks í sinni iðngrein. Annast skiplagningu náms og þjálfun nemenda í greininni eftir þeim lögum og reglugerðum sem gilda og þeim námskröfum sem gerðar eru hverju sinni.
 • meta námsþarfir nemenda og starfsfólks og velja réttar og viðeigandi aðferðir við leiðsögn. Geti gert heilstæða námsáætlun fyrir nemanda með tilliti til vinnustaðanáms/starfsþjálfunar og samkvæmt þeim viðmiðum sem koma fram í Aðalnámskrá.
 • skipuleggja og halda utan um fjármál fyrirtækis.
 • túlka og greina ársskýrslur og meta stöðu fyrirtækja út frá þeim.
 • reikna tilboð, gera samninga, gera tilboðs- og sölugreiningar ásamt framleiðslu-, sölu- og markaðsáætlanir.
 • gera markaðsgreiningu og kynningaáætlun ásamt því að vinna að áætlun í viðskiptasiðferði fyrir fyrirtækið.
 • nýta verkfæri verkefnastjórnunar við skipulag og úrlausn verkefna.
 • vöruþróun og þróun þjónustu.
 • stjórna framleiðslu- og framkvæmdum.
 • gera greiningu og skipulag öryggis- og umhverfismála, gera skipulag vinnustaða og stjórnunar- og framleiðsluferla með tilliti til reksturs.
 • beita skapandi hugsun við úrlausnir verkefna til að mæta breyttum aðstæðum í síbreytilegu rekstrarumhverfi.
 • gera jafnréttisáætlun fyrir fyrirtækið.

Kjarni
Námsgrein 1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep
Meistaranám MEIS 4BS05(AV) 4FJ04(AV) 4GS02(AV) 4KL06(AV) 4RE05(AV) 4SF05(AV) 4ST06(AV) 4SÖ03 4ÖU02(AV) 0 0 0 38
Einingafjöldi 38 0 0 0 38

Frjálst val

Nemendur þurfa að auki 8 einingar í fagtengdum greinum af öðrum málmiðnbrautum og/eða vélstjórn.

Getum við bætt efni síðunnar?