Fara efni  

Markmi og leiir

Stefna Verkmenntaskólans á Akureyri er að þjóna samfélaginu eins vel og unnt er með því að bjóða fjölbreytt nám og hvetjandi og aðlaðandi námsumhverfi.

Í VMA eru í boði fjölbreyttar námsleiðir og tekið er tillit til aðstæðna og hæfileika nemenda. Þessu marki hyggst skólinn ná með því að:

 • kappkosta að nám í VMA veiti góða almenna færni og að nemendur fari úr s skólanum jafnt alheimsborgarar og íslenskir þegnar.
 • taka við öllum nemendum sem sækja til skólans svo fremi að þeir geti nýtt þær námsleiðir sem eru í boði og aðstæður í skólanum leyfa.
 • námsleiðir séu í takt við breytingar á þjóðfélaginu.
 • búa nemendur sem best undir áframhaldandi nám og þátttöku í atvinnulífinu.
 • nýta þá kosti áfangakerfisins að nemendur geti valið námshraða og samsetningu námsins innan marka námskrárinnar.
 • þjónusta atvinnulífið og sjá því fyrir menntuðu starfsfólki á sem flestum sviðum.
 • stuðla að því að VMA og fyrirtæki og stofnanir hafi gott samband sín á milli.
 • reka öfluga valkosti fyrir nemendur sem ekki sækja dagskóla t.d. með fjarkennslu, fullorðinsfræðslu í formi námskeiða og kvöldskóla eftir þörfum.

Í VMA er aðlaðandi námsumhverfi í góðum tengslum við samfélagið, þar sem veitt er fjölbreytt þjónusta og leitast við að efla sjálfsmynd nemenda. Þessu marki hyggst skólinn ná með því að:

 • leitast við að sinna þörfum hvers nemanda sem einstaklings með sérstakar þarfir og hæfileika.
 • rækta með nemendum og starfsmönnum umburðarlyndi og víðsýni og að þeir læri að meta sjálfa sig og aðra.
 • brýna fyrir nemendum góða ástundun og alúð í því sem þeir gera og að skólinn og starfsfólk hans gangi á undan með góðu fordæmi.
 • leggja áherslu á listir, verkkunnáttu og heilbrigða lífshætti til jafns við bóklega þekkingu.
 • bjóða upp á öfluga ráðgjöf um nám, störf og persónuleg mál fyrir nemendur og aðra sem leita til skólans.
 • taka vel á móti öllum þeim sem leita þjónustu innan skólans.
 • styðja við félagslíf nemenda.
 • leggja áherslu á að nemendur leggi sitt af mörkum í félagslífi og séu sjálfum sér og skólanum til sóma.
 • brýna fyrir nemendum starfsmönnum og gestum að ganga snyrtilega um.

Í VMA fer fram öflug umræða um kennslu og kennsluhætti. Þessu marki hyggst skólinn ná með því að:

 • stefna að markvissri kennslu og fjölbreyttum kennsluaðferðum.
 • kennsluhættir taki mið af fjölbreyttum nemendahópi og fjölbreyttum námsleiðum.
 • í skólanum sé eðlilegur farvegur fyrir umræður um kennsluhætti, bæði fyrir skólann í heild og innan faggreina.
 • kennarar og skólinn í heild fylgist vel með nýjungum í kennslugreinum og kennsluaðferðum.
 • endurmenntun kennara verði hluti af eðlilegu skólastarfi.

Í VMA er starfsfólki búið gott vinnuumhverfi. Þessu marki hyggst skólinn ná með því að:

 • taka vel á móti nýjum starfsmönnum
 • allir starfsmenn séu ráðnir í samræmi við erindisbréf
 • styðja félagslíf starfsmanna
 • skapa starfsfólki aðlaðandi vinnuaðstöðu
 • fylgja öryggisreglum
 • uppbygging, breytingar og viðhald húsnæðis taki mið af starfseminni og sé gert í samráði við starfsmenn og nemendur.

Í VMA er miðlun upplýsinga og notkun þeirra í öndvegi. Þessu marki hyggst skólinn ná með því að:

 • reka öflugt bókasafn þar sem veitt er metnaðarfull þjónusta.
 • allir nemendur og starfsmenn hafi aðgang að tölvukerfi skólans.
 • leitast við að koma á og viðhalda skýrum leiðum fyrir upplýsingar sem allir hafi greiðan aðgang að.
 • upplýsingar um skólann; námið, reglur, stefnu og þjónustu séu aðgengilegar öllum á vefsíðum og í prentuðu máli. Leitast verði við að gera þær líka aðgengilegar á öðrum tungumálum en íslensku.
 • auðvelt sé að rata um skólann og skólasvæðið eftir greinilegum merkingum.

VERKMENNTASKLINN AKUREYRI

Hringteigi 2
600 Akureyri
Smi 464 0300

Kt. 531083-0759

vma[ hj ]vma.is

Skrifstofa VMA
er opin alla virka daga fr kl. 08:00 - 15:00